دعاوی کیفری:

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی کیفری؛ کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء، توهین، تهدید، تخریب، مزاحمت ملکی، فریب در ازدواج، جعل و استفاده از سند مجعول و...

امور ایرانیان خارج از کشور:

پذیرش وکالت ایرانیان خارج از کشور جهت انجام کلیه ی امور قانونی و حقوقی، دفاع از اتهامات انتسابی، رفع ممنوع الخروجی، انجام امور مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه و حفظ منافع مالی تا زمان حضور اشخاص در ایران و...

لوایح تخصصی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور بزرگترین و عالی ترین مرجع قضایی کشور بوده که امر رسیدگی به دعاوی اعتراضی خاص اعمم از حقوقی و کیفری را به شکل غیرحضوری بر عهده دارد، نظر به رسیدگی های دقیق و قانونی این مرجع، تنظیم لوایح آن باید توسط اشخاص متخصص و باتجربه صورت گیرد.

کوچینگ حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی

کوچینگ، مشاوره و همراهی تخصصی حقوقی و قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی به شکل انفرادی و تیمی از آغاز تا پایان پروژه های تجاری، فرهنگی و اجتماعی اشخاص

دعاوی خانوادگی:

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی خانواده؛ مطالبه ی مهریه در اداره ثبت و دادگاه، دعوای حقوقی و کیفری نفقه، طلاق توافقی، طلاق از سوی زوج، طلاق از سوی زوجه، حضانت، ملاقات با طفل، مطالبه ی اجرت المثل ایام زوجیت، ثبت نکاح و...

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی بخش مهمی از دعاوی حقوقی و کیفری رو به خود اختصاص داده که به علت ماهیت تخصصی و ظرایف قانونی و هزینه های مالی آن، پیش از هر دعوای دیگری، طرح یا دفاع در آن نیازمند، حضور وکیل یا بهرمندی از مشاوره تخصصی حقوقی می باشد.

دعاوی کارگر و کارفرما

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی کارگر و کارفرما؛ مطالبه ی حق بیمه، سنوات، عیدی و پاداش، تفاوت دستمزد، حقوق معوقه، بیمه ی بیکاری، حق عائله مندی و مسکن و انواع دعاوی کارفرما علیه کارگر

دعاوی حقوقی :

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی حقوقی؛ الزام به تنظیم اسناد اموال منقول و غیرمنقول، مطالبه ی وجه اسناد تجاری و عادی، الزام به ایفای تعهدات، مطالبه وجه چک و صدور اجرائیه، تنظیم اظهارنامه، ابطال اسناد رسمی و عادی، دعاوی سه گانه ی تصرف، مزاحمت، ممانعت و تصرف عدوانی، مطالبه ی خسارات قانونی و...

دعاوی شرکت

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی شرکت ها؛ دعاوی مربوط به ثبت شرکت ها و علائم تجاری، دعاوی در خصوص مطالبات شرکت ها، انحلال و یا ورشکستگی در شرکت ها، ضبط و توقیف اموال شرکت ها، بطلان شرکت، انتقال سهم الشرکه و...

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری شاما انواع دعاوی حقوقی و کیفری بوده که به علت ماهیت خاص آن و در خطر قرار گرفتن منافع مالی اشخاص، نیازمند بهره گیری از حضور یا مشاوره افراد متخصص و حرفه ی بوده است.

دعاوی کیفری:

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی کیفری؛ کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء، توهین، تهدید، تخریب، مزاحمت ملکی، فریب در ازدواج، جعل و استفاده از سند مجعول و...

دعاوی خانوادگی:

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی خانواده؛ مطالبه ی مهریه در اداره ثبت و دادگاه، دعوای حقوقی و کیفری نفقه، طلاق توافقی، طلاق از سوی زوج، طلاق از سوی زوجه، حضانت، ملاقات با طفل، مطالبه ی اجرت المثل ایام زوجیت، ثبت نکاح و...

دعاوی حقوقی :

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی حقوقی؛ الزام به تنظیم اسناد اموال منقول و غیرمنقول، مطالبه ی وجه اسناد تجاری و عادی، الزام به ایفای تعهدات، مطالبه وجه چک و صدور اجرائیه، تنظیم اظهارنامه، ابطال اسناد رسمی و عادی، دعاوی سه گانه ی تصرف، مزاحمت، ممانعت و تصرف عدوانی، مطالبه ی خسارات قانونی و...

امور ایرانیان خارج از کشور:

پذیرش وکالت ایرانیان خارج از کشور جهت انجام کلیه ی امور قانونی و حقوقی، دفاع از اتهامات انتسابی، رفع ممنوع الخروجی، انجام امور مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه و حفظ منافع مالی تا زمان حضور اشخاص در ایران و...

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی بخش مهمی از دعاوی حقوقی و کیفری رو به خود اختصاص داده که به علت ماهیت تخصصی و ظرایف قانونی و هزینه های مالی آن، پیش از هر دعوای دیگری، طرح یا دفاع در آن نیازمند، حضور وکیل یا بهرمندی از مشاوره تخصصی حقوقی می باشد.

دعاوی شرکت

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی شرکت ها؛ دعاوی مربوط به ثبت شرکت ها و علائم تجاری، دعاوی در خصوص مطالبات شرکت ها، انحلال و یا ورشکستگی در شرکت ها، ضبط و توقیف اموال شرکت ها، بطلان شرکت، انتقال سهم الشرکه و...

لوایح تخصصی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور بزرگترین و عالی ترین مرجع قضایی کشور بوده که امر رسیدگی به دعاوی اعتراضی خاص اعمم از حقوقی و کیفری را به شکل غیرحضوری بر عهده دارد، نظر به رسیدگی های دقیق و قانونی این مرجع، تنظیم لوایح آن باید توسط اشخاص متخصص و باتجربه صورت گیرد.

دعاوی کارگر و کارفرما

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی کارگر و کارفرما؛ مطالبه ی حق بیمه، سنوات، عیدی و پاداش، تفاوت دستمزد، حقوق معوقه، بیمه ی بیکاری، حق عائله مندی و مسکن و انواع دعاوی کارفرما علیه کارگر

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری شاما انواع دعاوی حقوقی و کیفری بوده که به علت ماهیت خاص آن و در خطر قرار گرفتن منافع مالی اشخاص، نیازمند بهره گیری از حضور یا مشاوره افراد متخصص و حرفه ی بوده است.

کوچینگ حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی

کوچینگ، مشاوره و همراهی تخصصی حقوقی و قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی به شکل انفرادی و تیمی از آغاز تا پایان پروژه های تجاری، فرهنگی و اجتماعی اشخاص

تماس سریع و رایگان